* Best Price Guarantee
+
BOOK NOWCLOSE

Ubytovací a provozní řád

HORSKÁ CHATA „V ZELENÝ“

Vážení hosté, žádáme Vás o seznámení se s ustanoveními tohoto ubytovacího a provozního řádu a věříme, že níže uvedená omezení se setkají s Vaším pochopením. Provozní a ubytovací řád je závazný pro všechny hosty.

 Příjezd

 • Příjezd hosta je možný po předchozí rezervaci, písemné nebo telefonické domluvě.
 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele (viz webové stránky)
 • Host bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti.
 • Ubytování hostů s předáním klíčů od pokoje je možné každý den od 14:00 do 22:00
 • Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli či personálu ubytovacího zařízení.

 Odjezd

 • Při ukončení ubytování je host povinen opustit vyklizený pokoj do 10.00 hod., pokud není předem domluveno jinak. Klíče host nechává v zámku od pokoje.
 • V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.
 • Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • K objektu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na místech k tomu určených. Není dovoleno ponechávat motor v chodu.

Pravidla chování hostů v objektu a na pokojích

 • Do objektu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do budovy ubytovacího zařízení alkohol, psychotropní či omamné látky.
 • Ve všech prostorách budovy je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.
 • Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.
 • Děti mladší 10 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.
 • Psi i jiná zvířata mohou být umístěna v prostorách objektu jen se souhlasem provozovatele. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu. Zvířata mohou do objektu vstupovat jen v čistém stavu, aby nedocházelo ke znečištění prostor a zařízení objektu. Je přísně zakázáno ponechat zvíře na pokoji bez dozoru.
 • Každý odpovídá za škody způsobené zvířetem, které do budovy vnesl nebo vpustil. Psi se mohou v prostorách objektu pohybovat pouze na vodítku a s náhubkem.
 • Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do objektu řádně očistili obuv.
 • Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
 • Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče (netýká se spotřebičů sloužících k osobní hygieně). Host nesmí bez souhlasu provozovatele přemísťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele.
 • Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout v pokoji, dveře od sociálního zařízení ponechat otevřené, uzamknout dveře pokoje.
 • Sušení většího množství prádla na radiátorech v pokojích je zakázané. K tomuto účelu slouží sušáky na chodbě objektu.

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

 • Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel objektu ručí za jejich ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.
 • Vždy zamykejte pokoj.
 • Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů.
 • Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
 • Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli objektu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
 • Ohlašovny na tel. číslech:

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ         112

PRVNÍ POMOC             155

HASIČI                         150

POLICIE                       158

PROVOZOVATEL/Martin Novotný/776 205 160, 703 310 759

 

 Ostatní

 • Výměna ložního prádla se provádí vždy při ukončení pobytu, při delším pobytu min. 1x týdně nebo na požádání.
 • Noční klid v objektu platí od 23:00 hodin do 6:00 hodin a všichni hosté jsou povinni jej respektovat.

Smluvní sankce

 • Za porušení zákazu kouření v prostorách určených pro ubytované si vyhrazujeme právo vystavit pokutu ve výši 1000,- Kč.
 • V případě poškození vybavení či znečištění pokojů a společných prostor v interiéru či exteriéru objektu, budou hostovi účtovány náklady spojené s uvedením daných prostor do původního stavu, minimálně však 500,- Kč.
 • Při opakovaném porušování pravidel si provozovatel vyhrazuje právo ukončit pobyt hostovi okamžitě a bez náhrady.

Pravidla pro stornování pobytu hostem

 • Host může rušit rezervaci zdarma do 14 dní před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 14 před příjezdem host zaplatí 50% z celkové ceny. Storno pobytu provádí host vždy písemně formou e-mailu.

Pravidla pro stornování pobytu provozovatelem

 • Ke zrušení pobytu ze strany provozovatele může dojít v případech, kdy není možné zajistit pobyt v důsledku událostí, kupříkladu živelné pohromy, katastrofy a jiné nenadálé události, které nebylo možné při uzavírání smlouvy předpokládat. U výše uvedených případů se zákazníkovi nabídne jiný termín.
  Pokud zákazník náhradní termín neakceptuje, nebo adekvátní náhradní termín není k dispozici, bude mu neprodleně vrácena uhrazená částka v plné výši. Zákazník nemá právo požadovat další náhrady.

 

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením.

Omezení byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek ubytování pro pobyt všech našich hostů.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt

Translate »